preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Viktor Car Emin" Donji Andrijevci

Login

Natječaji
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj - domar/ložač
Autor: Josipa Blaževac, 25. 10. 2019.

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 , 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Osnovna škola “Viktor Car Emin” Donji Andrijevci  objavljuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

1.domar-ložač– 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme,  do povratka djelatnika s bolovanja na rad

 


OPĆI UVJETI –  završena srednja škola tehničke struke prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i čl. 10. Pravilnika o radu

  

POSEBNI UVJETI – uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja prema posebnim propisima i uvjerenje o posebnoj zdravstsvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada

 

      Uz prijavu kandidati obvezno prilažu:

            - životopis

- dokaz o stručnoj spremi (diploma, potvrda)

- domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

- rodni list

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

- potvrdu o evidentiranom stažu iz HZMO-a

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama, jer istu ne vraćamo.

 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti adresu ili e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https//branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843., a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni na poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocslmages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje

//POPIS%20DOKAZA%20za20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%AOLJAVANJU.pdf.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja i vrednovanja kandidata za zapošljavanje na web stranici škole http://os-vcemin-donjiandrijevci.skole.hr/skolski akti.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Rok na podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama škole.

(25. listopada 2019.- 2. studenog 2019.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole http://os-vcemin-donjiandrijevci.skole.hr

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju.

 

Pismene prijave dostaviti na adresu škole: Osnovna škola “Viktor Car Emin” Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 8, 35214 Donji Andrijevci

 

 

                                                                                Ravnateljica škole

                                                                                                                 

                                                                            ____________________

                                                                                Mirta Degmečić, prof.

 

KLASA:        112-02/19-01/2

URBROJ:     2178/04-01-19-494

D.Andrijevci, 24. listopada 2019.

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju